EVE Ellenőrzés

​A védőeszköz felügyeleti ellenőrzése keretében az INNOVATEXT Zrt. az általa tanúsított 2. kategóriájú EVE esetében kétévente, véletlenszerűen meghatározott időpontban ellenörző vizsgálatokat végez. A vizsgálat eredményei alapján tájékoztatást ad a szükséges intézkedések megtételéhez a védelmi szint helyreállítására, szükség esetén tájékoztatja a kijelölő szervet valamint jelentést készít a gyártónak.

Ellenőzési eljárás 3. kategóriájú EVE esetén

A gyártó nem forgalmazhat, és nem adhat át használatra egyetlen 3. kategóriájú egyéni védőeszközt sem, anélkül hogy szerződést ne kötne egy notifikált Ellenőrző szervezettel, a 89/686/EEC* irányelv 11A cikk szerinti ellenőrzési eljárásra. A megbízó a jelentkezését az INNOVATEXT Zrt. Ellenőrző szervezetéhez (továbbiakban ESZ) a "Kérelem 3.katgóriájú EVE ellenőrzéséhez"  formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be, azt követően, hogy az EK típusvizsgálatot már kérelmezte egy bejelentett tanúsító szervezetnél.

A "Kérelem EVE ellenőrzéséhez" c. formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával a megbízó:

 • nyilatkozik arról, hogy az EK típusvizsgálatot már kérelmezte, vagy arról, ha azt már meg is kapta;
 • nyilatkozik arról, hogy más ellenőrző szervezet ellenőrizte-e korábban a védőeszközt.

A "Kérelem EVE ellenőrzéséhez" c. formanyomtatványhoz tatozó kötelező mellékletek:

 • az egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa, mellékletei és a tanúsítvány alapját képező EK típusvizsgálati jegyzőkönyv másolata (ha már kiadták);
 • EK típusvizsgálat iránti kérelem másolata (ha az EK típustanúsítványt még nem adták ki),
 • Az egyéni védőeszköz műszaki dokumentációja és gyártói tájékoztatója;
 • A gyártási folyamat műszaki dokumentációja;
 • EK-megfelelőségi nyilatkozata (ha már kiadták);
 • A legutolsó ellenőrzésről kiadott jelentés vagy tanúsítvány (ha volt már ellenőrzés).

Magyar vagy angol nyelvű dokumentumok hiányában kérjük mellékelni azok hiteles magyar nyelvű fordítását is.

Eljárás menete:

Az ESZ átvizsgálja a benyújtott dokumentumokat. Amennyiben az adott egyéni védőeszköz nem tartozik az ESZ tevékenységi körébe, a megbízást elutasítja. A megbízás elutasításáról, indoklással együtt, írásban értesíti az ügyfelet. Hiányzó dokumentum vagy adat esetén hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. A hiánypótlás megtörténte után ajánlat készül, amely tartalmazza a gyártó és az ESZ által kötelezően elvégzendő feladatokat az ellenőrzési eljárás során. Az árajánlat visszaigazolása és a szerződés megkötése után a 3. kategóriájú egyéni védőeszköz regisztrációs számot kap az ESZ rendszerében.

Az ESZ, az EK típustanúsítvány kiadása és a sorozatgyártás beindítása után ellenőrzési eljárást folytat le. Ennek érdekében helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végez a 3. kategóriájú egyéni védőeszköz forgalomba hozatalához. Az ESZ az eljárás során, a helyszínen ellenőrzi a gyártás homogenitását, a gyártási folyamatok dokumentáltságát, valamint azt, hogy a termék megfelel-e az EK típustanúsítványban foglaltaknak és kielégíti-e az alapvető biztonsági követelményeket. A legyártott egyéni védőeszköz megfelelőségének értékeléséhez, az ESZ mintát vesz a termékből és laboratóriumi vizsgálatok végeztet el – a harmonizált szabványoknak megfelelően – a megfelelőség igazolásához.

Az ellenőrzési eljárásra minimum évenkénti rendszerességgel kerül sor a 3. kategóriájú egyéni védőeszközök EK típustanúsítványának kiadásától kezdődően mindaddig, míg az EK típustanúsítvány érvényességi ideje le nem jár. Az ESZ minden alkalommal az eljárás lefolytatása után jelentést készít, amit elküld a megbízónak. A jelentés tartalmazza az ellenőrzés eredményét,  (beleértve a vizsgálatok eredményeit), megállapítja, hogy a gyártás homogén-e vagy sem, a megvizsgált egyéni védőeszköz megfelel-e az EK típustanúsítványban foglaltaknak és kielégíti-e az alapvető biztonsági követelményeket. Amennyiben az ellenőrzési eljárás eredménye kielégítő, akkor az ESZ a gyártott egyéni védőeszközt megfelelőnek minősíti.

Eljárás az ellenőrzött egyéni védőeszköz NEM megfelelősége esetén:

Abban az esetben megállapítást nyer, hogy az ellenőrzött egyéni védőeszköz vagy a gyártási folyamata NEM felel meg a rá vonatkozó követelményeknek, az ESZ

 • felszólítja a gyártót a NEM megfelelőség megszüntetésére és határidőt ad meg a javító intézkedések elvégzésére, melynek ideje alatt felfüggesztheti a gyártást;
 • felveszi a kapcsolatot az EK típustanúsítványt kiadó szervezettel, és tájékoztatja a kapott eredményekről (a Tanúsító szervezet az információk alapján felfüggesztheti vagy visszavonhatja az EK típustanúsítványt);
 • tájékoztatja a kijelölő hatóságot;

A határidő lejártakor, vagy a gyártó kérésére azt megelőzően, az ESZ újabb ellenőrzést végez annak megállapítására, hogy a NEM megfelelőség továbbra is fennáll-e. Az újabb ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az EK típustanúsítványt kiadó szervezetet és a kijelölő hatóságot.

Az 89/686/EGK Irányelvet 2018 április 21-től az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/425 rendelete váltja fel.