EVE Ellenőrzés

​A védőeszköz felügyeleti ellenőrzése keretében az INNOVATEXT Zrt. az általa tanúsított II. kategóriájú EVE esetében kétévente, véletlenszerűen meghatározott időpontban ellenörző vizsgálatokat végez. A vizsgálat eredményei alapján tájékoztatást ad a szükséges intézkedések megtételéhez a védelmi szint helyreállítására, szükség esetén tájékoztatja a kijelölő szervet valamint jelentést készít a gyártónak.

Ellenőzési eljárás III. kategóriájú EVE esetén

A gyártó nem forgalmazhat, és nem adhat át használatra egyetlen III. kategóriájú egyéni védőeszközt sem, anélkül hogy szerződést ne kötne egy notifikált Ellenőrző szervezettel, a 425/2016 EU rendelet VII melléklete (C2 modul) szerinti ellenőrzési eljárásra. A megbízó a jelentkezését az INNOVATEXT Zrt. Ellenőrző szervezetéhez (továbbiakban ESZ) a "Kérelem III.katgóriájú EVE ellenőrzéséhez"  formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be, azt követően, hogy az EU típusvizsgálatot már kérelmezte egy bejelentett tanúsító szervezetnél.

A "Kérelem EVE ellenőrzéséhez" c. formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával a megbízó:

 • nyilatkozik arról, hogy az EU típusvizsgálatot már kérelmezte, vagy arról, ha azt már meg is kapta;
 • nyilatkozik arról, hogy más ellenőrző szervezet ellenőrizte-e korábban a védőeszközt.

A "Kérelem EVE ellenőrzéséhez" c. formanyomtatványhoz tatozó kötelező mellékletek:

 • az egyéni védőeszköz EU típusvizsgálati tanúsítványa, mellékletei és a tanúsítvány alapját képező EU típusvizsgálati jegyzőkönyv másolata (ha már kiadták);
 • EU típusvizsgálat iránti kérelem másolata (ha az EU típusvizsgálati tanúsítványt még nem adták ki),
 • Az egyéni védőeszköz műszaki dokumentációja és gyártói tájékoztatója;
 • A gyártási folyamat műszaki dokumentációja;
 • EU-megfelelőségi nyilatkozata (ha már kiadták);
 • A legutolsó ellenőrzésről kiadott jelentés vagy tanúsítvány (ha volt már ellenőrzés).

Magyar vagy angol nyelvű dokumentumok hiányában kérjük mellékelni azok hiteles magyar nyelvű fordítását is.

Eljárás menete:

Az ESZ átvizsgálja a benyújtott dokumentumokat. Amennyiben az adott egyéni védőeszköz nem tartozik az ESZ tevékenységi körébe, a megbízást elutasítja. A megbízás elutasításáról, indoklással együtt, írásban értesíti az ügyfelet. Hiányzó dokumentum vagy adat esetén hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. A hiánypótlás megtörténte után ajánlat készül, amely tartalmazza a gyártó és az ESZ által kötelezően elvégzendő feladatokat az ellenőrzési eljárás során. Az árajánlat visszaigazolása és a szerződés megkötése után a III. kategóriájú egyéni védőeszköz regisztrációs számot kap az ESZ rendszerében.

Az ESZ, az EU típusvizsgálati tanúsítvány kiadása és a sorozatgyártás beindítása után ellenőrzési eljárást folytat le. Ennek érdekében helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végez a III. kategóriájú egyéni védőeszköz forgalomba hozatalához. Az ESZ az eljárás során, a helyszínen ellenőrzi a gyártás homogenitását, a gyártási folyamatok dokumentáltságát, valamint azt, hogy a termék megfelel-e az EU típusvizsgálati tanúsítványban foglaltaknak és kielégíti-e az alapvető biztonsági követelményeket. A legyártott egyéni védőeszköz megfelelőségének értékeléséhez, az ESZ mintát vesz a termékből és laboratóriumi vizsgálatok végeztet el – a harmonizált szabványoknak megfelelően – a megfelelőség igazolásához.

Az ellenőrzési eljárásra minimum évenkénti rendszerességgel kerül sor a III. kategóriájú egyéni védőeszközök EU típusvizsgálati tanúsítványának kiadásától kezdődően mindaddig, míg az EU típusvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje le nem jár. Az ESZ minden alkalommal az eljárás lefolytatása után jelentést készít, amit elküld a megbízónak. A jelentés tartalmazza az ellenőrzés eredményét,  (beleértve a vizsgálatok eredményeit), megállapítja, hogy a gyártás homogén-e vagy sem, a megvizsgált egyéni védőeszköz megfelel-e az EU típusvizsgálati tanúsítványban foglaltaknak és kielégíti-e az alapvető biztonsági követelményeket. Amennyiben az ellenőrzési eljárás eredménye kielégítő, akkor az ESZ a gyártott egyéni védőeszközt megfelelőnek minősíti.

Eljárás az ellenőrzött egyéni védőeszköz NEM megfelelősége esetén:

Abban az esetben megállapítást nyer, hogy az ellenőrzött egyéni védőeszköz vagy a gyártási folyamata NEM felel meg a rá vonatkozó követelményeknek, az ESZ

 • felszólítja a gyártót a NEM megfelelőség megszüntetésére és határidőt ad meg a javító intézkedések elvégzésére, melynek ideje alatt felfüggesztheti a gyártást;
 • felveszi a kapcsolatot az EU típusvizsgálati tanúsítványt kiadó szervezettel, és tájékoztatja a kapott eredményekről (a Tanúsító szervezet az információk alapján felfüggesztheti vagy visszavonhatja az EU típusvizsgálati tanúsítványt);
 • tájékoztatja a kijelölő hatóságot;

A határidő lejártakor, vagy a gyártó kérésére azt megelőzően, az ESZ újabb ellenőrzést végez annak megállapítására, hogy a NEM megfelelőség továbbra is fennáll-e. Az újabb ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az EU típusvizsgálati tanúsítványt kiadó szervezetet és a kijelölő hatóságot.

Az 89/686/EGK Irányelvet 2018 április 21-től az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/425 rendelete váltotta fel.